ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общи части при етажна собственост

 

Общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползване.

 

Нормативна уредба

 

Законът за собствеността и Законът за управление на етажната собственост уреждат материята на етажната собственост. Докато Законът за собствеността урежда общите положения на етажната собственост, Законът за управление на етажната собственост предоставя детайлната уредба на отношенията, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост – формите на управление; конкретни права и задължения на живущите; процедурите за провеждане на общо събрание на собствениците, избор на управителен съвет (управител); компетенциите на различните органите на управление; поддръжката на общите части и т.н.

 

Управление на етажната собственост

 

Законът за управление на етажната собственост предвижда две форми на управление на етажната собственост: общо събрание на собствениците и управителен съвет или управител; сдружението на собствениците - юридическо лице, създадено по реда на същия закон. По-лесната и масово използваната форма на управление е чрез общо събрание на собствениците и управителен съвет (управител), затова информацията и документите на тази страница ще са свързани с нея. Когато сградата е с повече от един вход, управлението може да се осъществява във всеки отделен вход. Изключение - за управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите за ползване на съсобствена вещ, съгласно Закона за собствеността.

 

Книга на етажната собственост

 

Книга на етажната собственост се създава, съхранява и поддържа във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост. В книгата се вписват данни за самостоятелните обекти и идеалните му части от общите части, данни за живущите лица, данни за взетите за отглеждане животни и други обстоятелства.